| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Programma

Page history last edited by Davied 10 years, 9 months ago

 VoorpaginaStichting | Programma

 

Programma | ProgrammaplanFinanciën | Rapportage 

Programma Ambtenaar 2.0

 

CNFP110419_09Lowres.jpgTer ondersteuning van Ambtenaar 2.0 is op 20 januari 2010 het overheidsbrede Programma Ambtenaar 2.0 opgericht. Het programma is vooralsnog opgericht voor een periode van twee jaar. Meer over de inrichting van het programma in het Programmaplan.

 

 

Uitgangspunten van het Programma Ambtenaar 2.0

 

De doelstellingen van het programma Ambtenaar 2.0 zullen niet alleen worden verwezenlijkt via de activiteiten en projecten van het programma, maar evenzeer door de eigen werkwijze. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

 1. Het programma Ambtenaar 2.0 heeft geen vaste locatie, maar wisselt van locatie afhankelijk van de werkzaamheden van dat moment. Dat kan zijn bij de opdrachtgevende organisaties, maar ook thuis, onderweg, in openbare locaties, bij uitvoerende partijen of bij overheidsorganisaties die Ambtenaar 2.0 hebben uitgenodigd;
 2. Het programma Ambtenaar 2.0 hanteert een open werkwijze. De activiteiten van het Programma zijn zichtbaar, de bijeenkomsten zijn toegankelijk en de werkwijze en resultaten worden zoveel mogelijk in beeld gebracht;
 3. Het programma Ambtenaar 2.0 werkt via netwerken: per project worden zoveel mogelijk relevante personen en organisaties betrokken uit overheid, bedrijfsleven en doelgroepen en worden zowel digitale middelen als open bijeenkomsten ingezet om bijdragen te faciliteren;
 4. Het programma Ambtenaar 2.0 ondersteunt initiatieven van anderen die zijn doelstellingen dichterbij brengen, bijv. door bij te dragen aan initiatieven van andere partijen en door leden bij verschillende organisaties te stimuleren om Ambtenaar 2.0 te agenderen in hun eigen organisatie;
 5. Het programma Ambtenaar 2.0 maakt gebruik van technieken en software die deze werkwijze ondersteunen en waarmee het resultaat van deze werkwijze gemaximaliseerd kan worden.

 

Meer over de werkwijze van Ambtenaar 2.0 in de werkprincipes.

 

 

Activiteiten van het Programma Ambtenaar 2.0

 

Het programma Ambtenaar 2.0 zal zich op drie gebieden manifesteren met producten en diensten voor overheidsorganisaties:

 

 1. Kennis- en discussieplatform, zodat niet elke overheidsorganisatie zelf het wiel hoeft uit te vinden. Doelstelling is het verdiepen van kennis over web 2.0 en de overheid, het bieden van een platform voor kennisuitwisseling en het verzamelen van best practices. Het succes van het netwerk Ambtenaar 2.0 en de grote belangstelling voor de boeken en bijeenkomsten maken de behoefte aan kennisuitwisseling zichtbaar;
 2. Opleidingsdienst, zodat bepaalde voorzieningen niet door elke organisatie apart ingericht hoeft te worden. Doelstelling is het organiseren van een online leeromgeving voor ambtenaren, het bieden van een overzicht van 2.0-opleidingen en het certificeren van adviseurs m.b.t. overheid 2.0. De oproepen van ministers Klink en Kramer dat de overheid meer aan webcare moet doen en de interesse van de ABD-leergang voor Ambtenaar 2.0 geven de behoefte aan voor een dergelijke dienst;
 3. Advies- en onderzoeksdiensten, zodat overheidsorganisaties en projecten specifiek kunnen worden ondersteund. Doelstelling is het doen van onderzoek, het ontwikkelen van een benchmark voor overheidsorganisatie 2.0 en het ondersteunen van (overheidsbrede) initiatieven m.b.t. overheid 2.0. Daarnaast wordt de optie onderzocht om op termijn specifieke diensten te leveren aan overheidsorganisaties op het gebied van advies, begeleiding, bijeenkomsten, etc. Een project als Internetconsultaties.nl bij Justitie toont aan dat overheidsorganisaties stappen nemen in de richting van 2.0.

 

Meer over deze onderwerpen in het Programmaplan.

 

 

Bemensing en besturing

 

Het Programma Ambtenaar 2.0 bestaat uit twee medewerkers:

 

 

Het Programma zal met diverse partijen samenwerken om het programmaplan ten uitvoer te brengen.

 

Tot 1 mei 2010 is het Programma bestuurd door de stuurgroep Overheid voor de Toekomst (Vernieuwing Rijksdienst). Portefeuillehouder was André van der Zande, secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Dit ministerie heeft tevens ondersteuning geleverd op het gebied van bedrijfsvoering en administratie.

 

Het programma beslaat twee jaar is gefinancierd (basisfinanciering, incl. fte) door:

 • Programma Vernieuwing Rijksdienst: € 400.000 (voor 2010 en 2011);
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: € 100.000 (voor 2010). Meer informatie

 

De medewerkers (2 fte) zijn betaald vanuit het programmageld. Meer informatie over de financiering

 

 

Werkwijze

 

Het Programma Ambtenaar 2.0 zal zoveel mogelijk als overheidsorganisatie 2.0 gaan werken en proberen toekomstideeën in de praktijk te gebruiken. De volgende thema's hebben daarbij de aandacht:

 

 • samenwerking en kennisuitwisseling binnen het programma (samenwerkplatform, agenda, besluitvorming, etc.);
 • voorzieningen en ondersteuning (hardware, software, locaties, etc.);
 • inzichtelijk maken van voortgang en uitputting (agenda, verslaglegging, archivering, etc.);
 • externe samenwerkverbanden en inhuur (samenwerkplatform, partners, netwerken, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.