| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Samenwerkingsplatform

Page history last edited by Davied 14 years, 2 months ago

Voorpagina | Bestuur | Steun | Organisatie | Jaarverslag

Samenwerkplatform

 

Ambtenaar 2.0 is één van de initiatiefnemers van het samenwerkplatform Pleio (Plein Overheid). Op dit platform wordt de nieuwe site van Ambtenaar 2.0 gerealiseerd, maar het biedt ook samenwerkfunctionaliteit voor andere netwerken, voor organisaties en welke groep dan ook. Meer over de naam, de opzet en de inrichting van het samenwerkplatform in dit blog.

 

Er wordt nagedacht over een samenwerkingsplatform als opvolger/aanvulling of vervanging van de huidige platformen van ambtenaar 2.0 op ondermeer Wordpress en Ning. Een eerste conceptuele opzet en de samenhang met andere onderdelen kan hier worden bekeken.

 

Over dit samenwerkingsplatform zullen diverse besprekingen (online & offline) volgen. Aspecten die aan de orde zouden kunnen komen zijn.

 

 

 1. Aanscherping van wat onze visie is, wat willen we bereiken

  "een online samenwerkomgeving waar ambtenaren binnen hun organisatie of over organisatiegrenzen heen rond overkoepelende thema's kunnen werken overheidsbreed"  (aanpassen/verbeteren/verfijnen)

 2.  Wat is onze strategie, de weg daarheen, om dat te bereiken

  - zo weinig mogelijk "organisatie"

  - zo veel mogelijk beleggen bij bestaande groepen/netwerken waar energie en enthousiasme zit ten aanzien van onderdelen

  - regie bestaat uit zeer transparant maken waar wat is belegd en tevens de verwachtingen managen

  - complexiteit beperken, het "klein" houden, iteratieve ontwikkeling

   

 3.  Het team, de mensen, wie betrekken we er in eerste instantie al gelijk bij ?
 4. Verhouding tot bestaande initiatieven zoals DWR, Overheid 2.0
 5.  Werkplan/Actieplan

  - welke onderdelen/aspecten moeten worden ingevuld

  - wie wil wat doen

 

 

Davied heeft een eerste concept opgesteld omtrent een visie en plan voor het samenwerkplatform. (google docs)

 

Tekst is hieronder geplakt, met wat aanvullingen van mijn kant. Alles in concept/voorstel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Doelstelling en uitgangspunten

Doelstelling

Het realiseren van een faciliteit voor de publieke sector dat over grenzen van organisaties heen, voor zowel deelnemers van binnen als buiten de overheid, een platform biedt voor samenwerking.

 

Doelgroep

Iedereen die wil samenwerken binnen de overheid en/of de publieke sector.

Het platform is niet bedoeld voor commerciële activiteiten of acquisitie.

 

Uitgangspunten

 • gebruiksvriendelijkheid, simpel
 • binnen buiten de overheid
 • laag beheer: communityulp en escosysteem van bedrijven.
 • gebruiker centraal
 • open source en cloud, modulair en any device
 • faciliteert gesprekken en samenwerking
 • ontwikkelen op basis van gebruiksstatistieken (begrijp niet precies wat je bedoelt ?)
 • Aanvullend en niet in concurrentie op bestaande faciliteiten binnen rijk/overheid 

 

Organisatie en planning

 

Organisatie en taakverdeling

 

Ideetje: Voor de besturing lijkt verder een gezamenlijk raamwerk nodig, een referentiekader/matrix waarop iedereen kan "intekenen" op bepaalde onderdelen om te ontwikkelen/realiseren of te beheren. Enerzijds biedt dat een overzicht van alle onderdelen anderzijds wordt helder wie wat invult en wat nog open staat. In genoemde overzicht zouden niet alleen functionaliteiten moeten staan (zoals videoconferencing, wiki, blog, chat e.d.) maar ook concrete activiteiten zoals vormgeven juridisch kader (aansprakelijkheid), beheerprocessen, backup&restore etc.etc. (wellicht kan het in de vorm van een wiki).

 

 

Planning

Omgeving en samenwerkingsverbanden

 • Ambtenaar voor de Toekomst (AvdT)
 • Digitale Werkplek Rijk (DWR)
 • Nederland Open in Verbinding (NOiV)
 • Overheid 2.0 (BZK)
 • PIANOo
 • Archief 2.0
 • Ambtenaar 2.0
 • Ministerie van LNV
 • UWV
 • Belastingdienst
 • Rijkswaterstaat

 

 

Besturing en kosten

 

Besturing

Het platform heeft een "ophangpunt" nodig. Een rechtspersoon die verantwoordelijk en aansprakelijk is. Er zijn op hoofdlijnen de volgende opties:

 1. een bedrijf
 2. een overheidsorganisatie
 3. een stichting (bestaand of nieuw)

 

Optie 1 valt af omdat het platform onafhankelijk moet zijn en geen winstoogmerk zal hebben. Optie 2 is een mogelijkheid maar maakt dat besluitvorming/realisatie onderdeel is van diezelfde overheid. Dat maakt dat er minder aantrekkelijke kanten en beperkingen aan zitten. Optie 3 (stichting) lijkt daarmee het meest voor de hand te liggen. Zowel private als publieke partijen kunnen participeren en onafhankelijkheid van zowel overheid als private partijen is mogelijk.

 

Het samenwerkingsplatform is er voor de publieke sector. Ten alle tijde moet worden voorkomen dat een concurrentie en/of competentie strijd uitbreekt met bestaande initiatieven op dit vlak binnen rijk en/of overheid. Dit is geen sinecure omdat veel functionaliteiten van het platform nu of in de toekomst ook worden gerealiseerd binnen rijks/overheids platformen. Oplossingen voor dit dilemma liggen wellicht in het aanbieden van functionaliteiten die genoemde andere platformen niet kunnen of willen bieden (of niet op dit moment).

 

 

Kosten

 • Belastingdienst
 • LNV
 • Programma Ambtenaar 2.0
 • DGOBR
 • ?

Business case

 

Risico's

 

 • competentie/concurrentie met andere initiatieven binnen rijk/overheid/mede-overheden
 • concurrentie/marktverstoring in relatie tot private initiatieven
 • onduidelijke focus/scoop waardoor project te groot en te complex wordt
 • aansprakelijkheidsrisico's niet goed afgedekt 
 • te weinig aandacht voor beheer & continuiteit van dienstverlening
 • te weinig aandacht voor beveiligings- en privacyaspecten 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.