| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Verslag (definitief) van de bestuursvergadering van 01-04-2010

Page history last edited by Davied 11 years, 8 months ago

DEFINITIEF

Verslag bestuursvergadering Stichting Ambtenaar 2.0

Donderdag 1 april 2010 , 09.30-11.00 uur

Den Haag (http://www.bijmauce.nl/)

 

Aanwezig: Davied van Berlo (vz), Bart Borsje, Erik Jonker, Ton Zijlstra

Afwezig: Monique Roosen, Kim Spinder

 

 

1. Functioneren bestuur / stichting / risico-inventarisatie

 

Er werd in algemene zin gesproken over het functioneren van het bestuur, de risico's die we lopen indien de verantwoordelijkheid van het bestuur niet goed wordt ingevuld en welke acties nodig zijn. Er was een gedeeld beeld dat het functioneren van het bestuur beter moet. Hiertoe zijn de volgende afspraken gemaakt

 

Vergaderingen worden per jaar ingepland en niet perse meer door geschikte data te zoeken met afstemming met alle bestuursleden. Natuurlijk wordt wel waar mogelijk rekening gehouden met voorkeuren. Gestreefd wordt naar 4 formele bestuursvergaderingen per jaar. Een formele bestuursvergadering kan zowel fysiek/IRL als digitaal zijn. Wel is de voorkeur uitgesproken elkaar ook fysiek te ontmoeten om de onderlinge banden te versterken.

 

Voor het bestuur van de stichting worden drie aparte wiki-pagina's gemaakt.

  • een pagina met een verzameling van onderwerpen en issues die besproken moeten worden op enig moment
  • een pagina met de agenda met concrete bespreekpunten per vergadering, tot kort voor de daadwerkelijke vergadering bij te stellen en aan te passen.
  • Een pagina met besluiten die het bestuur heeft genomen (incl. de motivatie van een besluit) de afspraken die zijn gemaakt.

 

Genoemde pagina's zijn vanzelfsprekend openbaar.

 

Tijdens de vergadering was er een korte discussie over de onderlinge taakverdeling en de mogelijke invulling van de rol van vice-voorzitter. Dit is tijdens deze vergadering niet verder ingevuld maar komt op de "to-do" lijst/eerste genoemde wiki-pagina, samen met een algemeen actiepunt met betrekking tot taakverdeling binnen het bestuur.

Wel is besloten dat we ons gaan inspannen om voor 1 januari 2011 een aanvraag te doen om erkend te worden als ANBI-organisatie. Dit heeft een aantal fiscale voordelen. Hiervoor moet ondermeer een jaarplan, jaarverslag, begroting e.d. gemaakt worden.

 

2. Budget/financiƫn stichting

 

Het uitgangspunt werd herhaald dat stichting Ambtenaar 2.0, conform de huidige werkwijze, geheel onafhankelijk blijft en zich niet verbindt aan private partijen door sponsoring noch aan publieke partijen door subsidies. Donaties door organisaties en bijdragen van leden van het netwerk zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Wel is het mogelijk dat activiteiten die de stichting start/initieert/organiseert worden 'gesponsord' door organisaties. Een goed voorbeeld daarvan is de Ambtenaar 2.0-dag.

 

3. Pleio

 

Stichting Ambtenaar 2.0 is enthousiast over het Pleio initiatief en roept haar netwerk ook op om dit te ondersteunen. In formele zin is er echter geen relatie tussen de Stichting Ambtenaar 2.0 en Pleio, het zijn separate initiatieven. Het is goed denkbaar dat in een bepaalde fase van ontwikkeling van Pleio behoefte ontstaat aan een samenwerkingsrelatie met stichting Ambtenaar 2.0, bij voorbeeld als organisatorisch ophangpunt. Op dat moment zal bekeken worden hoe dat het beste kan worden vormgegeven. Toevoeging 31-07-2012: ondertussen is voor Pleio een aparte stichting opgericht. Er is dus niet gekozen voor de stichting Ambtenaar 2.0 als organisatorisch ophangpunt.

 

4. Raad van Advies

 

Dit onderwerp is door tijdsgebrek niet echt besproken. Wel werd opgemerkt dat de naam "Raad van Advies" eigenlijk de lading niet dekt en niet uitstraalt wat we met dit platform beogen. Het moet zeker niet worden gezien als een "traditionele" Raad van Advies zoals die ook in de stichtingsakte wordt vermeld.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.