| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Verslag van de bestuursvergadering Ambtenaar 20 van dinsdag 5 oktober 2010

Page history last edited by Ton Zijlstra 13 years, 8 months ago

CONCEPT VERSLAG (er worden nog aanvullingen en wijzigingen in aangebracht)

 

Bestuursvergadering Ambtenaar 2.0

Dinsdag 5 oktober 2010

Lebkov Den Haag, 10.30 - 12.30 uur

 

Aanwezig: Davied van Berlo (vz.), Bart Borsje, Ton Zijlstra, Monique Roosen, Erik Jonker

Afwezig: Kim Spinder (met kennisgeving)

 

Agenda

 

 1. Opening & mededelingen 
 2. Vooruitblik naar 2011 (en verder) , wat zijn onze ambities en doelen ?
 3. Pleio & Ambtenaar 2.0 
 4. Acties met betrekking tot jaarplan 2011
  • wat moet er minimaal in het jaarplan komen
  • wie doet wat 
 5. Financien (hoe staan we er voor, inkomsten/uitgaven, vooruitzichten) 
 6. Vrijwilligers activeren 
 7. Plannen met sprekers en advies-netwerk 
 8. Samenwerkingsverbanden met derden (hoe gaan we ons "vermarkten") 

 

 

Bovenstaande agendapunten zijn besproken en bediscussieerd met de aanwezigen.

Er wordt geen volledige weergave van de discussie gegeven. Wel een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen, gemaakte afspraken en actiepunten.

 

 1. De penningmeester heeft aangegeven uiterlijk in juli 2011 het bestuur te willen verlaten omdat hij zijn tijd aan andere werkzaamheden/activiteiten wil besteden. Het bestuur gaat voor die tijd een vervanger zoeken (actie: Erik); 
 2. In de periode van 5-15 december zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de actieve vrijwilligers binnen Ambtenaar 2.0 (actie: Davied). Ook zal de takenlijst worden vernieuwd om nieuwe vrijwilligers te werven;
 3. Afgesproken is dat er voor het einde van het jaar een afgerond jaarplan komt voor 2011 waarmee Ambtenaar 2.0 de ANBI-status kan aanvragen (actie: Davied, Bart). Punten voor in het jaarplan:
  • Activiteiten en nieuwe initiatieven ontplooien op de netwerksite;
  • Bijeenkomsten voor het netwerk organiseren: open koffie in Den Haag en elders, Dag van de Ambtenaar 2.0;
  • Beheer en doorontwikkeling van de netwerksite;
  • Sturing op de ontwikkeling van Pleio en verbindingen leggen met de huidige netwerksite;
  • Waar mogelijk worden activiteiten van het overheidsprogramma Ambtenaar 2.0 ondersteund en wordt samenwerking gezocht, bijv. de cursussen, de game, het adviseursnetwerk, de voorbeeldendatabank, etc.;
 4. Geconstateerd is dat Ambtenaar 2.0 een volgende stap in haar ontwikkeling moet maken, het netwerk groeit gestaag maar er is verdieping nodig (zie ook het jaarplan);
 5. In februari 2011 (exacte datum nog vast te stellen) zal de tweede Dag van de Ambtenaar 2.0 plaatsvinden (actie: Monique);
 6. Pleio is naast Ning het belangrijkste infrastructurele platform waar Ambtenaar 2.0 zich op richt voor verdere ontwikkeling. Vanuit Ambtenaar 2.0 zal worden gestuurd op de ontwikkelingsrichting van Pleio en er zullen functionele verbindingen worden gelegd met de huidige netwerksite van Ambtenaar 2.0;
 7. Ambtenaar 2.0 ontwikkelt zich van een netwerk gericht op overheid & web 2.0, zich steeds meer naar een netwerk van innovatie, creatieve en ondernemende ambtenaren (met gebruikmaking van web 2.0 tools :-)

 

Overige afspraken:

Doodle starten voor prikken conference call bestuur, en 'gastheer' van de conf call in Skype zijn. (Actie: Ton)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.