| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Rapportage

Page history last edited by Davied 12 years, 6 months ago

 Voorpagina | Redactie | Stichting | Programma | Denktank

 

Programma | Programmaplan | Financiën | Rapportage

Rapportage van het Programma Ambtenaar 2.0 over het jaar 2010 

 

De rapportage voor 2011 staat op Ambtenaar 2.0.

 

Het Programma Ambtenaar 2.0 is op 20 januari 2010 voor de duur van twee jaar opgericht door de stuurgroep Overheid voor de Toekomst als onderdeel van het programma Vernieuwing Rijksdienst. Aan het einde van het eerste jaar rapporteren wij over wat de Programma heeft bereikt en hoe die resultaten aansluiten op wat de stuurgroep in het programmaplan beoogde.

 

Deze resultaten leggen wij ook ter beoordeling en voor commentaar voor aan onze achterban. Reageren kan op drie manieren:

 

 1. Op deze site via de reactiemogelijkheid onderaan deze pagina;
 2. Door mee te discussiëren over de voortgang van het Programma op de netwerksite van Ambtenaar 2.0: ga naar de discussie (link volgt);
 3. Stuur een e-mail aan programma [a] ambtenaar20.nl.

 

Hieronder vind je de onderdelen van het programmaplan, met erachter de activiteiten die het Programma dit jaar heeft ontplooid.

 

 

Programmaplan, gebied 1: Kennis- en discussieplatform

 

Het Programma wil kennis over de gevolgen van 2.0 voor de overheid ontwikkelen en verder verspreiden onder ambtenaren en bij overheidsorganisaties. In het programmaplan staan enkele producten opgesomd die gedurende de programmaperiode opgeleverd moeten worden. Hieronder vind je de producten uit het programmaplan in vet en daarachter wat er in 2010 is gebeurd (of nog staat te gebeuren):

 

Producten:

 • Informatiemateriaal over web 2.0 en de overheid verpreiden: De boeken Ambtenaar 2.0 en Ambtenaar 2.0 Beta zijn gratis te bestellen via de website boek.ambtenaar20.nl. In 2010 zijn er zo'n 10.000 exemplaren van verspreid binnen de overheid, zowel fysiek als digitaal. Ook zijn de boeken verspreid op bijeenkomsten zoals het congres van Burgerlink;
 • Een netwerksite: In de zomer van 2010 is de netwerksite www.ambtenaar20.nl grondig herzien naar aanleiding van het stageonderzoek over usability en gebruiksvriendelijkheid vanuit de Haagse Hogeschool. De netwerksite is vooral een ontmoetingsplek voor ambtenaren 2.0 om ervaringen uit te wisselen en elkaar vragen te stellen. Het aantal leden is gegroeid tot zo'n 5500;
 • Regelmatige bijeenkomsten rond thema's of voorbeelden: De tweewekelijkse Open Koffie is dit jaar 20 keer georganiseerd bij verschillende overheidsorganisaties binnen Den Haag. Daarnaast zijn bijeenkomsten geweest in Brabant, Amsterdam, Groningen en de Achterhoek. De Open Koffie wordt bezocht tussen de 20 en 75 personen per keer;
 • Een jaarlijkse Dag van de Ambtenaar 2.0: De Dag van de Ambtenaar 2.0 vond plaats op 24 februari 2010 bij BMC in Amersfoort. De dag werd bezocht door 250 deelnemers en er waren 35 workshops. Tijdens deze dag is de prijs voor de Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar uitgereikt. Winnaar: de gemeente Amsterdam;
 • Publicaties met voorbeeldprojecten en -personen: in samenwerking met TNO wordt gewerkt aan een database met voorbeelden van overheid 2.0. Daarbij zal worden aangesloten op de Landkaart eParticipatie van Burgerlink. De beste voorbeelden worden gebundeld in een boekje. Daarnaast is er op de site een rubriek Ambtenaar 2.0 in beeld;
 • Een sprekersnetwerk: Het sprekersnetwerk bestaat uit zo'n 50 sprekers. Er zijn in 2010 tot november 50 aanvragen geweest. Dit zijn veelal bijeenkomsten van meer dan 30 deelnemers, verspreid over Nederland. Ook tijdens het Open Innovatie Festival zijn diverse sprekers actief geweest.

 

 

Programmaplan, gebied 2. Opleidingsdiensten

 

Als we een overheid 2.0 willen, dan moeten we ambtenaren 2.0 creëren, zei Tom Steinberg (Groot-Brittannië). Bij gebrek aan opleidingen voor ambtenaren op het gebied van web 2.0 is in 2008 begonnen met de cursus Werken met web 2.0. Het Programma Ambtenaar 2.0 wil op allerlei manieren stimuleren dat ambtenaren leren over de mogelijkheden en aandachtspunten van 2.0 in hun werk:

 

Producten: 

 • Een online leeromgeving: Een werkgroep met verschillende enthousiaste deelnemers en partijen is bezig met de realisatie van een online leeromgeving. Daarbij is eerste geprobeerd om een game te creëren, maar dat is qua complexiteit en kosten te hoog gegrepen. We zijn nu o.a. met ECLO aan het kijken naar een online leeromgeving à la Moodle;
 • Certificering van opleidingen en adviseurs: Voor het adviseursnetwerk hebben zich zo'n 60 personen aangemeld en er zijn drie bijeenkomsten geweest om afspraken te maken over de werkwijze, het kennisniveau en het platform (nog niet afgerond). Daarnaast is er overleg met de stichting E-certificering om tot een samenwerkovereenkomst te komen;
 • Een overzicht van opleidingen: het aantal cursussen voor ambtenaren over 2.0 en sociale media groeit en we proberen dit aanbod in beeld te brengen zodat ambtenaren daar makkelijk uit kunnen kiezen. Het overzicht bevat nu ruim 20 cursussen. Een dergelijk overzicht voor adviseurs op het gebied van 2.0 en Het Nieuwe Werken wordt gewerkt;
 • Een Handreiking voor ambtenaren om actief te zijn op internet: Ambtenaar 2.0 biedt al enige tijd een Handreiking aan, maar we hebben ook bijgedragen aan de Richtlijnen voor online communicatie rijksambtenaren van de RVD. Daarnaast is een generieke versie daarvan beschikbaar gesteld om aan te passen aan andere overheidsorganisaties;
 • Ondersteuning bij het gebruik van de online platforms: de leden van het netwerk Ambtenaar 2.0 treden binnen hun organisaties op als ambassadeur en helpen hun collega's vaak weer verder. Het idee was om een soort buddy-netwerk op te richten zodat duidelijk zou zijn wie je waar zou kunnen contacten. Voor dit idee hebben we nog geen aanhaakpunten gevonden.

 

 

Programmaplan, gebied 3. Advies- en onderzoeksdiensten

 

De stuurgroep heeft een basisfinanciering beschikbaar gesteld en geadviseerd om aanvullende financiering te vragen van individuele overheidsorganisaties in ruil voor specifieke adviesdiensten. Dit heeft alleen bij het ministerie van LNV geleid tot een overeenkomst. Het Programma heeft ervoor gekozen om zich vooral te richten op samenwerkingsverbanden om samen met andere organisaties tot producten en diensten te komen.

 

Producten:

 • Een overzicht van visieontwikkeling en onderzoeksresultaten: het weblog van Ambtenaar 2.0 fungeerde tot de zomer als verzamelplaats van visies en onderzoeken. Sindsdien wordt die rol vervuld door de blogfunctie van de netwerksite en de thematische overzichten die daar te vinden zijn. Daarnaast wordt vanuit het Programma bijgedragen aan begeleidingscommissies en jury's en is een denktank Ambtenaar 2.0 opgericht om inzichten vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven over overheid 2.0 bij elkaar te brengen;
 • Een overheidsbrede benchmark en beoordelingskader: om de ontwikkeling van de Nederlandse overheid naar een overheid 2.0 te kunnen meten, wordt in samenwerking met TNO en BZK gewerkt aan een vergelijkings- en beoordelingskader. De actiepunten in het boek Ambtenaar 2.0 beta vormen de basis hiervoor. Daarnaast wordt gekeken naar de (beoogde en niet-beoogde) effecten van de inzet van 2.0;
 • Overheidsorganisatie 2.0 van het jaar: Op de Dag van de Ambtenaar 2.0, op 24 februari 2010, is de Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar verkozen uit 22 gekandideerde overheidsorganisaties. De gemeente Amsterdam heeft dit jaar die titel mogen dragen. Op dit moment wordt op basis van het vergelijkingskader en de voorbeeldendatabank gewerkt aan de tweede editie van de prijs;
 • Ondersteuning voor overheidsbrede initiatieven: in mei 2010 is het project Ambtenaar voor de Toekomst beëindigt en sindsdien is het Programma Ambtenaar 2.0 beheerder van de websites Neemtinitiatief.nl en Ambtenarentweets.nl. Daarnaast is geïnvesteerd in het opzetten van een overheidsbreed samenwerkingsplatform genaamd Pleio. Dit platform is in oktober geopend. Zo'n twintig overheidsorganisaties maken er sindsdien gebruik van;
 • Inrichten van een voorbeeldorganisatie ("Ministerie 2.0"): ook voor dit traject zijn we nog op zoek naar een goede partner. Wel zijn we begonnen met een project omtrent archiveren 2.0. In samenwerking met het bedrijf Doxis wordt onderzocht hoe de online activiteiten van ambtenaren verzameld en bewaard kunnen worden, waarna een testomgeving zal worden ingericht;
 • Advies- en onderzoekstaken voor individuele overheidsorganisaties: het Programma Ambtenaar 2.0 heeft diverse overheidsorganisaties op ad hoc-basis bijgestaan in 2.0-projecten. Met één organisatie zijn structurele afspraken gemaakt over langduriger ondersteuning, te weten het ministerie van LNV (nu EL&I). We hebben bijdragen geleverd aan informatie-, organisatie en participatiebeleid en het opzetten van samenwerkplatformen.

 

 

Bemensing en financiering

 

Het Programma Ambtenaar 2.0 bestaat uit twee personen: Davied van Berlo en Marie Louise Borsje. De activiteiten van het Programma zijn echter uitgebreider dan twee fte. Om een dergelijk breed programmaplan ten uitvoer te brengen met een beperkte financiering zijn we tot de volgende werkwijze gekomen:

 

 

 • samenwerking met het netwerk Ambtenaar 2.0: diverse vrijwilligers leveren een bijdrage aan de hierboven genoemde activiteiten, naast dan wel vanuit hun functie. Op 9 december wordt een vrijwilligersmiddag georganiseerd (met dank aan de gemeente Utrecht);
 • samenwerking met overheidsorganisaties: verschillende overheidsorganisaties zijn actief op gebieden die grenzen aan het programmaplan van Ambtenaar 2.0. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken om gebruik te kunnen maken van elkaars sterke punten;
 • inhuur van specifieke kennis of energie: voor specifieke trajecten wordt stimuleringsgeld ingezet om zzp'ers die bezig zijn in lijn met activiteiten uit ons programmaplan verder te helpen en op die manier nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerk te creëren.

 

Meer informatie over de financiering van het Programma Ambtenaar 2.0, het budget en de uitgaven, is hier te vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.