| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Stichting

Page history last edited by Marie Louise 3 years, 10 months ago

Voorpagina | Stichting | Programma

 

Stichting | Bestuur | Steun | Organisatie | Jaarverslag

Stichting Ambtenaar 2.0

 

Inleiding

 

Naast het netwerk Ambtenaar 2.0 is er op de achtergrond een stichting Ambtenaar 2.0 actief. Hieronder staat kort weergegeven waartoe deze stichting is opgericht, wat de stichting hoopt te bereiken en welk beleid de stichting voert ten aanzien van sponsoring en donaties.

 

Voor wie snel meer wil weten wat het verschil is tussen stichting en netwerk: lees het blog van Davied van Berlo hierover. 

 

Doel stichting Ambtenaar 2.0

 

De stichting Ambtenaar 2.0 is opgericht op 10 juli 2009 met als doel:

 1. het bevorderen van de uitwisseling van ideeen, kennis en praktijkervaringen met betrekking tot de wijze dat ambtenaren om kunnen gaan met de mogelijkheden van moderne internettechnologie in de dagelijkse beroepspraktijk en interactie met de omgeving;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het onderhouden en uitbreiden van een netwerk van personen en organisaties rondom genoemde doelstelling;

b. het onderhouden en beheren van een aantal websites in het domein “ambtenaar20.nl”;

c. het onderhouden en beheren van een aantal groepen/deelnetwerken verbonden aan Ambtenaar 2.0 op andere sites en platformen;

d. het ontplooien van activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, lezingen, opleidingen en cursussen;

e. het samenwerken met andere organisaties met een soortgelijk doel indien en zover als dat voor de stichting nuttig kan zijn;

f. alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.

 

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

 

De volledige statuten kun je hier nalezen. Het bestuur wijst vooral op artikelen 5 en 9 betreffende de taak en bevoegdheden van het het bestuur en de wijze van vertegenwoordiging door het bestuur. Hieruit wordt duidelijk dat het bestuur bepaalde overeenkomsten niet mag aangaan en beroep mag doen tegen derden op grond van juist deze beperkte bevoegdheden.

 

Vanaf 1 januari 2015 bestaat het bestuur uit:

 • Marie Louise Borsje (voorzitter)
 • Tim Aarts (secretaris)
 • Dirk Jan van der Wal (penningmeester)
 • Bart Pastoor (algemeen bestuurslid)

 

Het eerste bestuur van de stichting bestond uit :

 1. Davied van Berlo  (voorzitter)
 2. Erik Jonker (secretaris)
 3. Bart Borsje (penningmeester)
 4. Monique Roosen (algemeen bestuurslid)
 5. Kim Spinder (algemeen bestuurslid)
 6. Ton Zijlstra (algemeen bestuurslid)

 

Oprichting van de stichting Ambtenaar 2.0. 

V.l.n.r.: Het eerste bestuur: Monique Roosen, Bart Borsje (penningmeester), Davied van Berlo (voorzitter), Erik Jonker (secretaris) en Kim Spinder.

 

Foto: Rob Oele

 

Beleid

 

Het bestuur heeft besloten tot het voeren van een transparant donatiebeleid. In haar jaarverslag 2.0 wil het bestuur bijhouden wie aan de stichting een donatie doet en voor welk bedrag. Bedrijven, organisaties en personen kunnen doneren aan de stichting door het overmaken van hun donatie ten name van de stichting Ambtenaar 2.0 op rekeningnummer  1512.42.356.  

 

Organisaties en bedrijven die gebruik maken van het sprekersnetwerk van Ambtenaar 2.0 zullen gevraagd worden als waardering voor dit initiatief achteraf een bedrag te doneren aan de stichting. Donaties zijn evenwel vrijwillige giften waar geen tegenprestatie tegenover wordt gesteld. Dit betekent dat de stichting o.a. de bedrijven en organisaties die gebruik maken van Ambtenaar 2.0 of het sprekersnetwerk niet als voorwaarde kan stellen dat zij een donatie doen. de stichting wil echter juist vanwege haar aard en doel geen tegenprestaties leveren. Op deze wijze blijft de stichting onafhankelijk en wordt de (vrijwillige) bestuurstaak beperkt.

 

Dit donatiebeleid wordt ingevoerd vanaf 4 december 2009 hetgeen betekent dat donaties die op 4 december 2009 of later ontvangen worden opgenomen worden in het openbare jaarverslag van het bestuur. Donaties die voor deze datum ontvangen worden, worden ingezet voor lopende uitgaven en het terugbetalen van leningen gedaan door bestuursleden om de oprichting van de stichting, de uitgave en beheer van de websites mogelijk te maken.

 

Ambtenaar 2.0 is namelijk weliswaar een platform voor ambtenaren om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen over de gevolgen van web 2.0 voor de overheid, maar het onderhoud van de sites wordt gedaan door vrijwilligers. Voor het in de lucht houden van het platform en ontplooien van nieuwe initiatieven is geld nodig. Daarom bieden we ook de mogelijkheid aan om te doneren.

 

Conform de statuten zal het bestuur in 2011 haar eerste jaarverslag vaststellen en de kasboeken laten controleren door een onafhankelijke kascommissie. Tot die tijd zal het bestuur haar openbare concept-jaarverslag bijhouden. Op deze wijze is het beleid van de stichting zo transparant mogelijk.

 

Steun het netwerk en de stichting!

 

Wil je meehelpen bij het onderhouden en uitbreiden van Ambtenaar 2.0? Neem dan contact op met de redactie. Doneren aan de stichting kan door het overmaken van een donatie ten name van de stichting Ambtenaar 2.0 op rekeningnummer  1512.42.356.  

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.